Erasmus+

Erasmus+     Erasmus+


Projekt Erasmus+
2017-1-CZ01-KA102-035334

Výběrové řízení
Plán mobilit

Quo vadis, studente? Do Evropy, na zkušenou!
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč nabízí studium v oborech Veterinářství, Agropodnikání, Zdravotnický asistent a Diplomovaná všeobecná sestra. V posledních letech naše škola zaznamenala pokles zájmu žáků a studentů (dále jen žáků) o odborné vzdělávání, snížil se počet přijatých uchazečů a zvýšil počet žáků se speciálními potřebami učení, žáků ze znevýhodněného sociálního prostředí a žáků předčasně ukončujících školní docházku.

Projekt Quo vadis, studente? Do Evropy, na zkušenou! bude realizován v období 08/2017 až 07/2019 na 4 partnerských školách a ve 2 podnicích v Německu, Belgii, Slovinsku a na Slovensku. Projekt navazuje na předchozí spolupráci v oblasti zahraničních stáží z let 2014-2016. V rámci projektu zrealizujeme 22 běhů, kterých se zúčastní 64 plnoletých žáků všech oborů naší školy.

Obecným cílem projektu je zvýšení atraktivity a zkvalitnění nabídky vzdělávání na naší škole, motivace všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, k odbornému vzdělávání a usnadnění vstupu absolventů na trh práce.

Specifickými cíli jsou rozšíření a zkvalitnění klíčových, odborných a jazykových kompetencí našich žáků vymezených a hodnocených pomocí systému ECVET, které přímo povedou ke zvýšení jejich uplatnění a konkurenceschopnosti na evropském trhu práce a rychlé adaptaci na měnící se pracovní prostředí. Absolventi zahraničních stáží budou samostatnější, získají mezikulturní a mezinárodní přehled, budou se inspirovat fungováním ošetřovatelství a zemědělství v zahraničí a získají potvrzení o praxi (Europass Mobilita).

Naše škola si upevní spolupráci se zahraničními partnery a přispěje ke zkvalitnění své výuky formou poskytování zahraničních stáží. Absolventi zahraničních stáží budou pro školu velmi dobrou vizitkou a významnou referencí pro prezentaci školy a zvýšení zájmu o školu ze strany uchazečů o studium, i ze strany budoucích zaměstnavatelů žáků.

Shrnutí v angličtině

Prezentace stáží v pdf

Německo
Belgie 
Slovinsko zemědělské obory 
Slovinsko zdravotnické obory

Naposledy změněno: čtvrtek, 21. prosinec 2017, 13.06