Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Ladislava Neterdová

Výchovný poradce

Konzultační hodiny
Pondělí od 13:20 do 14:05
Úterý od 14:10 do 15:45

V případě potřeby po domluvě kdykoliv.
Telefon: 568 610 148                            

Metodik prevence

Mgr. Jana Kostelecká

Metodik prevence

Konzultační hodiny
Středa od 13:20 do 14:05

V případě potřeby po domluvě kdykoliv.
Telefon: 568 610 148

Školní psycholog

Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí

Konzultační hodiny
Středa od 14:00 do 17:00
Čtvrtek od 7:30 do 13:30
Pátek od 7:30 do 13:30

Telefon: 568 610 153

Schránka důvěry     Schránka důvěry je umístěna
u kabinetu výchovného poradce

Dopis pro rodiče

Program poradenských služeb

Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Klíč pro komunikaci s osobou s autismem
Desatero komunikace s pacienty s poruchou autistického spektra

Školní psycholog

V čem spočívá práce školního psychologa?
• Zajišťuje bezpodmínečné, důvěrné a diskrétní přijetí všech žáků, rodičů i pedagogů,
• provádí poradenskou činnost, krizovou intervenci a diagnostiku,
• podporuje příznivé psychosociální klima školy a pracuje na jeho rozvoji,
• pracuje se třídními kolektivy i s jednotlivci,
• podílí se na rozvoji duševní hygieny ve škole,
• zkoumá situaci ve třídních kolektivech a adekvátně s nimi pracuje,
• zaměřuje se na adekvátní přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
• spolupracuje s metodičkou prevence a s výchovnou poradkyní,
• podílí se na organizaci akcí souvisejících s duševním zdravím.

S čím se na mě můžete obrátit?

ŽÁCI

• V případě jakýchkoliv potíží se zvládáním školy,
• když vás něco trápí a chcete si o tom promluvit,
• když máte pocit, že vám někdo ubližuje,
• pokud máte zájem o osobní rozvoj a chcete na sobě pracovat.

RODIČE

• V případě jakýchkoliv výchovných či výukových obtíží, když se chcete poradit o motivaci žáka ke studiu anebo hledat nové způsoby, jak se žákem přistupovat ke škole.

Výchovný poradce

Činnost výchovného poradce
• Poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží, zahrnující výchovnou a vzdělávací problematiku,
• vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost,
• zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky,
• spolupráce s ostatními učiteli,
• spolupráce a konzultace se školním psychologem, metodikem prevence a dalšími pracovníky ŠPP,
• koordinace spolupráce mezi školou a rodinou,
• zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření,
• řešení vzniklých problémů u jednotlivých žáků ve spolupráci se školním psychologem a metodikem prevence,
• spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, Informačním a poradenským střediskem při Úřadu práce v Třebíči a jinými institucemi.

Školní metodik prevence

Činnost školního metodika prevence
• Vypracování komplexního a dlouhodobého preventivního programu,
• aktivity uplatňované v rámci preventivní činnosti,
• podíl na utváření optimálních podmínek pro vzdělávací proces, minimalizace nepříznivého ovlivňování rozvoje schopností a osobních vlastností žáků,
• vést k rozvoji dovednosti sociální komunikace, zvládání sociálních vztahů a stresových situací žáků, učitelů, dovednosti říkat „ne",
• poskytovat důvěryhodné, snadno dostupné poradenské služby pro žáky, rodiče a učitele,
• úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, orgány sociálně-právní ochrany dětí, krajským školským koordinátorem prevence, speciálními institucemi zabývajícími se drogovou problematikou, policii ČR,
• metodické vedení pedagogů v této oblasti, osvětová a přednášková činnost,
• vyhodnocování účinnosti programů.

S čím se na mě můžete obrátit?
• Máte-li pocit, že se vy nebo kamarád stáváte na něčem závislí (experiment s návykovými látkami, hrací automaty,...) a chcete si o tom promluvit,
• pokud se necítíte dobře ve škole, třídním kolektivu, je vám ubližováno,
• objevují-li se na internetových sítích o vás nepříjemné komentáře nebo obrázky.

     Výchovný poradce     Výchovný poradce

     Výchovný poradce     Výchovný poradce

     Výchovný poradce     Výchovný poradce

     Výchovný poradce     Výchovný poradce

Mgr. Ladislava Neterdová

Naposledy změněno: středa, 9. květen 2018, 13.52