ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ (63-41-N/25)

Den otevřených dveří VOŠ, obor účetnictví a finanční hospodaření

Místo konání: budova OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, info místnost č. 32 (přízemí, vpravo od hlavního vchodu)

Termín konání: Středa 18. dubna 2018

Vyhlášení přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení 
Informační leták 2018

Údaje na přihlášku 

Název a adresa školy:
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Žižkova 505, 674 23 Třebíč
 
Vzdělávací program: 63-41-N/25 účetnictví a finanční hospodaření 

Přihláška – formulář SEVT 49 152 1

Termín pro podání přihlášek

1. kolo: 31. 5. 2018 (dle vyhlášky 10/2004 Sb.)
2. kolo: do 17. 8. 2018

Termín přijímacího řízení

1. kolo: 25. 6. 2018, rozhodnutí o výsledku obdrží uchazeči poštou cca do 30. 6. 2018 
2. kolo: 20. 8. 2018, rozhodnuti o výsledku obdrží uchazeči poštou cca do 30. 8. 2018

Přijímací řízení je na základě výsledků studia na střední škole bez přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení: prospěch u maturitní zkoušky, prospěch z cizího jazyka ve 3. a 4. ročníku střední školy

Přihlášky přijímá Ing. Uličná (Bráfova 9) nebo paní Rambousková (Žižkova 505).

Přijímací řízení je bez poplatku.

 • O termínech podání přihlášek pro další kola rozhodne ředitel školy a budou vyvěšena na stránkách OA Třebíč a VOŠ a SŠ VZZ Třebíč. 
 • Předpokládané zahájení školního roku 1. 9. 2018
 • Do přihlášek je nutno uvádět i známky na střední škole, prospěch potvrdit příslušnou školou, důležité – uvést první cizí jazyk (anglický nebo německý).
 • Druhý cizí jazyk – německý, anglický, ruský.
 • K přihlášce zasílané poštou přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u přihlášky doručené osobně si kopii uděláme sami.

 • Není nutno mít přihlášku potvrzenou lékařem.
 • Přihláška – modrý formulář SEVT 49 152 1, na starší formuláře doplnit rodné číslo.
 • Do přihlášky je nutné uvést nějaký kontakt kromě adresy, např. telefon, e-mail

Placení studia na VOŠ

přihláška – bezplatně
přijímací řízení – bezplatně
školné 1 500,- za semestr, tj. 3 000,-- za školní rok

Školné za 1. semestr je splatné do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Přijímací řízení

Absolvent střední školy může být přijat ke studiu na Vyšší odbornou školu po ukončení střední školy. Tuto skutečnost je nutno doložit ověřeným opisem vysvědčení o maturitní zkoušce (popřípadě dokladů o státní maturitní zkoušce), který se přikládá k přihlášce nebo předložením maturitního vysvědčení (popřípadě dokladů o státní maturitní zkoušce). Přijímací řízení je bez poplatku.

Stručné představení

Absolvent získává titul diplomovaný specialista (DiS.)
K prokázání svého vzdělání získá EUROPASS, který mu v rámci Evropské unie usnadní přihlásit se ke studiu nebo si najít  práci odpovídající jeho kvalifikaci a zkušenostem.

Jedná se o tříleté denní studium, připravující absolventy středních škol s maturitou pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností.

Výuka je zabezpečována v prostorách
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč odborníky ekonomických oborů s praxí ve výuce dospělých.

Podmínky studia

 • Předpoklady pro studium: Maturita na střední škole.

 • Nosné soubory předmětů: Vyšší studium připravuje absolventy středních škol s maturitou pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností a prohlubuje dosažené vzdělání na vyšší úroveň pro činnosti, které nevyžadují vysokoškolské vzdělání, ale prohloubené a prakticky orientované odborné vzdělání.

 • Praxe: Praxe se uskuteční ve vybraných institucích a právních subjektech. Vychází z požadavků rychlé adaptability absolventa po ukončení studia. V jejím průběhu studenti zpracují i absolventskou práci, kterou budou při absolutoriu obhajovat.

 • Délka studia: Studium je tříleté. Každý ročník se dělí na zimní a letní semestr. Studenti se zúčastňují přednášek, seminářů a cvičení. Důraz je kladen na individuální studium a na těsné spojení s praxí. Letní období posledního ročníku je věnován souvislé praxi v podniku a přípravě k vykonání absolutoria.

 • Ukončení studia:
  Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z absolventské práce a její obhajoby, z teoretické zkoušky z odborných předmětů a ze zkoušky z cizího jazyka. Úspěšný absolvent obdrží diplom s příslušným označením absolventa vyšší odborné školy (titul „Diplomovaný specialista“ – DiS).

 • Školné: Podle §14 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb. je školné v ekonomických oborech vyššího studia stanoveno ve výši 3 000,- Kč ročně.

 • Uplatnění absolventů:
  Absolventi jsou připravováni pro odborné činnosti v oblasti účetnictví, finančního hospodaření a kontroly. Uplatnění najdou ve státní správě, v bankovnictví, podnicích apod. Obor je i kvalifikovanou přípravou pro budoucí samostatnou podnikatelskou činnost v ekonomickém a daňovém poradenství.

 • Možnost dalšího studia
  Po absolutoriu na VOŠ, oboru účetnictví a finanční hospodaření je možno ve zkráceném ročním prezenčním studiu získat vysokoškolské vzdělání a titul bakalář (Bc.). Podmínky pro přijetí jsou uveřejněny např. na  www.zmvs.cz, přijímací řízení. Požadovaná shodnost minimálně 70 % absolvovaných předmětů se studijním programem na ZMVŠ je splněna.

 • Ubytování a stravování:
  Ubytování pro zájemce je zajištěno ve školním domově mládeže Třebíč, Žižkova 505. Celodenní stravování je zajištěno v jídelně při domově.

Naposledy změněno: úterý, 29. květen 2018, 14.40