ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ (63-41-N/25)

Vzdělávací program: 63-41-N/25 účetnictví a finanční hospodaření

Den otevřených dveří VOŠ, obor účetnictví a finanční hospodaření

Místo konání: budova OA a JŠ Třebíč, Bráfova 9, info místnost č. 32 (přízemí, vpravo od hlavního vchodu)

Termín konání: úterý 25. dubna 2017, 14 – 15 h

Podrobné informace k přijímacímu řízení 
Informační leták 2017

Údaje na přihlášku 

Název a adresa školy:
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Žižkova 505, 674 23 Třebíč
 
Vzdělávací program: 63-41-N/25 účetnictví a finanční hospodaření 

Přihláška – formulář SEVT 49 152 1

Termín pro podání přihlášek

1. kolo: 31. května 2017 (dle vyhlášky 10/2004 Sb.)

Termín přijímacího řízení

1. kolo: 26. června 2017, rozhodnutí o výsledku obdrží uchazeči poštou cca do 30. 6. 2017 

Přijímací řízení je na základě výsledků studia na střední škole bez přijímací zkoušky.

Přihlášky přijímá Ing. Uličná (Bráfova 9) nebo slečna Králová (Žižkova 505).

Přijímací řízení je bez poplatku.

 • O termínech podání přihlášek pro další kola rozhodne ředitel školy a budou vyvěšena na stránkách OA Třebíč a VOŠ a SŠ VZZ Třebíč. 
 • Předpokládané zahájení školního roku 1. 9. 2017
 • Do přihlášek je nutno uvádět i známky na střední škole, prospěch potvrdit příslušnou školou, důležité – uvést první cizí jazyk (anglický nebo německý).
 • Druhý cizí jazyk – německý, anglický, ruský.
 • K přihlášce zasílané poštou přiložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení, u přihlášky doručené osobně si kopii uděláme sami.

 • Není nutno mít přihlášku potvrzenou lékařem.
 • Přihláška – modrý formulář SEVT 49 152 1, na starší formuláře doplnit rodné číslo.
 • Do přihlášky je nutné uvést nějaký kontakt kromě adresy, např. telefon, e-mail

Placení studia na VOŠ

přihláška – bezplatně
přijímací řízení – bezplatně
školné 1 500,- za semestr, tj. 3 000,-- za školní rok

Školné za 1. semestr je splatné do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Přijímací řízení

Absolvent střední školy může být přijat ke studiu na Vyšší odbornou školu po ukončení střední školy. Tuto skutečnost je nutno doložit ověřeným opisem vysvědčení o maturitní zkoušce (popřípadě dokladů o státní maturitní zkoušce), který se přikládá k přihlášce nebo předložením maturitního vysvědčení (popřípadě dokladů o státní maturitní zkoušce). Přijímací řízení je bez poplatku.

Stručné představení

Absolvent získává titul diplomovaný specialista (DiS.)
K prokázání svého vzdělání získá EUROPASS, který mu v rámci Evropské unie usnadní přihlásit se ke studiu nebo si najít  práci odpovídající jeho kvalifikaci a zkušenostem.

Jedná se o tříleté denní studium, připravující absolventy středních škol s maturitou pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností.

Výuka je zabezpečována v prostorách
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč odborníky ekonomických oborů s praxí ve výuce dospělých.

Podmínky studia

 • Předpoklady pro studium: Maturita na střední škole.

 • Nosné soubory předmětů: Vyšší studium připravuje absolventy středních škol s maturitou pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností a prohlubuje dosažené vzdělání na vyšší úroveň pro činnosti, které nevyžadují vysokoškolské vzdělání, ale prohloubené a prakticky orientované odborné vzdělání.

 • Praxe: Praxe se uskuteční ve vybraných institucích a právních subjektech. Vychází z požadavků rychlé adaptability absolventa po ukončení studia. V jejím průběhu studenti zpracují i absolventskou práci, kterou budou při absolutoriu obhajovat.

 • Délka studia: Studium je tříleté. Každý ročník se dělí na zimní a letní semestr. Studenti se zúčastňují přednášek, seminářů a cvičení. Důraz je kladen na individuální studium a na těsné spojení s praxí. Letní období posledního ročníku je věnován souvislé praxi v podniku a přípravě k vykonání absolutoria.

 • Ukončení studia:
  Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z absolventské práce a její obhajoby, z teoretické zkoušky z odborných předmětů a ze zkoušky z cizího jazyka. Úspěšný absolvent obdrží diplom s příslušným označením absolventa vyšší odborné školy (titul „Diplomovaný specialista“ – DiS).

 • Školné: Podle §14 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb. je školné v ekonomických oborech vyššího studia stanoveno ve výši 3 000,- Kč ročně.

 • Uplatnění absolventů:
  Absolventi jsou připravováni pro odborné činnosti v oblasti účetnictví, finančního hospodaření a kontroly. Uplatnění najdou ve státní správě, v bankovnictví, podnicích apod. Obor je i kvalifikovanou přípravou pro budoucí samostatnou podnikatelskou činnost v ekonomickém a daňovém poradenství.

 • Možnost dalšího studia
  Po absolutoriu na VOŠ, oboru účetnictví a finanční hospodaření je možno ve zkráceném ročním prezenčním studiu získat vysokoškolské vzdělání a titul bakalář (Bc.). Podmínky pro přijetí jsou uveřejněny např. na  www.zmvs.cz, přijímací řízení. Požadovaná shodnost minimálně 70 % absolvovaných předmětů se studijním programem na ZMVŠ je splněna.

 • Ubytování a stravování:
  Ubytování pro zájemce je zajištěno ve školním domově mládeže Třebíč, Žižkova 505. Celodenní stravování je zajištěno v jídelně při domově.

Naposledy změněno: pondělí, 4. září 2017, 12.19